آگهي مناقصه عمومي تك مرحله اي شماره C60-T-1403-96

خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن كاني مس در نظر دارد ” احداث شمع های مسیر نوار نقاله های فرعی پروژه فاز ۳ مجتمع مس سونگون” به شماره مناقصه  C60-T-1403-96 را به عمل آورد