پروژه تصفیه خانه رود شور

محصول: _

صنعت: مس

حوزه تخصصی: محیط زیست

تاریخ خاتمه پروژه: اردیبهشت 1391

نوع پروژه: بهره برداری، نگهداری و تعمیرات

استان یا شهر پروژه: کرمان- سرچشمه

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

تکنولوگ-پیمانکار: کنسرسیوم کانی مس (ایران)- آبانگان صنعت (ایران)

شرح کامل پروژه

این پروژه مشتمل بر انجام کلیه کارهای بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سیستم بند انحرافی و تصفیه خانه رود شور مجتمع مس سرچشمه اعم از کلیه تجهیزات موجود و ایستگاه پمپاژ ثانویه، کلیه خطوط انتقال آب و مواد شیمیایی، پست های برق و اتاق های ترانس به صورت 24 ساعته و به مدت 5 سال توسط مشارکت کانی مس و  آبانگان صنعت می باشد.

فرآیند پروژه

فرایند اجرای پروژه، مشتمل بر تصفیه آب برگشتی از کارخانه تغلیظ مس سرچشمه بوده که با استفاده از مواد شیمیایی تثبیت کننده و همچنین در برخی از مناطق استفاده از سیستم هوادهی بوده است.

دستاورد برای کشور

مهمترین دستاورد اجرای این پروژه، تصفیه آب غیر قابل استفاده از فاز دوم پروژه تغلیظ سرچشمه است که با اجرای آن، بیش از 30 درصد از کل آب استفاده شده در فاز دوم تغلیظ سرچشمه بازیافت شد و به مدار تولید برگردانده شد.

فهرست