نشست دکتر خلیلی با مدیر عامل و معاونین شرکت کانی مس

نشست دکتر خلیلی با مدیر عامل و معاونین شرکت کانی مس