مناقصه عمومی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار تامین پکیجهای فیلتراسیون پروژه