مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه تهیه مصالح، ساخت و حمل سازه های