مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دیزل ژنراتورهای پروژه