محمد کیمیا قلم

محمد کیمیا قلم

معاونت فنی و مهندسی

پیام بهاری

پیام بهاری

معاونت مالی و اداری

علی صانعی

معاونت پروژه ها

محمد حسن دهقانی

معاونت بومی سازی - پژوهش و توسعه فناوری

سید بهنام سجادی

معاونت برنامه ریزی و سیستم های اطلاعاتی

سید امیر نقوی

معاونت بازرگانی

ایمان زکی خانی

مدیر حراست

علی پاکزادیان

مدیر منابع انسانی

سیدحسین موسوی

مدیر توسعه بازار و روابط عمومی

میثم فیروزی

مدیر مالی

احسان زین الدینی

مدیر مهندسی

ایرج رضایی

مدیر HSE

سید احمد میر علی یاری

مدیر برنامه ریزی و سیستم ها