معاونین و مدیران ارشد

محمد کیمیا قلم
قائم مقام مدیر عامل و معاونت اجرایی

محمدرضا احمدی 
معاونت فنی و مهندسی 

پیام بهاری
معاونت مالی و اداری

عبدالرسول روحانی 
معاونت بازرگانی

سید شهرام کسائیان
مدیر مهندسی

علی پاکزادیان
مدیر منابع انسانی

میثم فیروزی
مدیر مالی

سید حسین موسوی
مدیر توسعه بازار و روابط عمومی

سید احمد میر علی یاری
مدیر برنامه ریزی و سیستم ها

ایرج رضایی
مدیر HSE

فهرست