معاونین و مدیران ارشد

محمد کیمیا قلم
قائم مقام مدیر عامل و معاونت فنی و مهندسی

پیام بهاری
معاونت مالی و اداری

سید بهنام سجادی
معاونت برنامه ریزی و سیستم های اطلاعاتی

سید امیر نقوی
معاونت بازرگانی

علی پاکزادیان
مدیر منابع انسانی

میثم فیروزی
مدیر مالی

سید حسین موسوی
مدیر توسعه بازار و روابط عمومی

سید احمد میر علی یاری
مدیر برنامه ریزی و سیستم ها

ایرج رضایی
مدیر HSE

فهرست