شارژ مجدد کوره فلش کارخانه ذوب مس خاتون آباد

شارژ مجدد کوره فلش کارخانه ذوب مس خاتون آباد

با تکمیل دوره خاموشی کارخانه ذوب خاتون آباد در پروژه توسعه ذوب خاتون آباد، شارژ مجدد کوره فلش کارخانه مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۸ انجام شد و تولید مس آندی از سر گرفته شد. این مهم بدون حضور صاحب تکنولوژی و دیگر شرکت خارجی و با تکیه بر توان داخلی صورت گرفت.