شارژ مجدد کوره فلش کارخانه ذوب مس خاتون آباد

با تکمیل دوره خاموشی کارخانه ذوب خاتون آباد در پروژه توسعه ذوب خاتون آباد، شارژ مجدد کوره فلش کارخانه مورخ 23 دی 1398 انجام شد و تولید مس آندی از سر گرفته شد. این مهم بدون حضور صاحب تکنولوژی و دیگر شرکت خارجی و با تکیه بر توان داخلی صورت گرفت.

فهرست