ساختمان سازی

یکی از اهداف شرکت، سرمایه گذاری در بخش ­هایی به جز حوزه­ های صنعتی و معدنی است. در این راستا، اولین گام در سال 1388 با احداث مجتمع مسكونی 38 واحدی در شهر پرديس محقق گردید. بدین ترتیب شرکت علاوه بر ورود به صنعت ساختمان سازی و کمک به توسعه و آبادانی کشور، گام موثری جهت فراهم آوردن مقدمات سرمایه گذاری کارکنان برداشت. در ادامه، شرکت کانی مس با شروع پروژه مسکونی در منطقه نیایش، درحال تدارم این مسیر است.

فهرست