خدمات مهندسی و نظارت عالیه حین ساخت و اجرای پروژه سیستم انتقال و سنگ شکنی (IPCC)داخل معدن مجتمع مس سرچشمه

محصول:-

حوزه تخصصی: مهندسی

وضعیت پروژه: در حال انجام

نوع پروژه:E و نظارت بر اجرا

استان یا شهر پروژه:کرمان- سرچشمه

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

تکنولوگ: RBL-REI (فرانسه)

شرح کامل پروژه

هدف ارائه خدمات مهندسی، طراحی، مهندسی خرید، تهیه مدارک فنی انتخاب پیمانکار و نظارت عالیه حین ساخت و اجرا جهت پروژه سیستم انتقال و سنگ شکنی (IPCC) داخل مجتمع مس سرچشمه است.

فرآیند پروژه

ارائه خدمات طراحی مهندسی شامل مهندسی مفهومی، طراحی پایه، مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید، تهیه مدارک فنی انتخاب پیمانکار اجرایی و همکاری در برگزاری مناقصه و نظارت عالیه در دوران ساخت و اجرا و سایر خدمات مورد نیاز کارفرما از قبیل ژئوتکنیک، زمین شناسی، مکانیک خاک برای سیستم انتقال و سنگ شکنی (IPCC) داخل معدن مجتمع مس سرچشمه

فهرست