حضور در نمایشگاه زاهدان

حضور در نمایشگاه زاهدان

حضور شرکت کانی مس در نمایشگاه بین المللی معدن صنایع معدنی فرآوری معدنی، ماشین و تجهیزات وابسته، زاهدان(۱۷ الی ۲۰ بهمن۴۰۲).