برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره شرکت کانی مس با حضور ریاست جدید هیئت مدیره

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره شرکت کانی مس با حضور ریاست جدید هیئت مدیره

امروز ۹ بهمن ۱۴۰۲برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره شرکت کانی مس با حضور ریاست جدید هیئت مدیره جناب آقای احمد زمانی گندمانی برگزار گردید.

Previous
Next