برگزاري جلسه ماهانه پيشرفت پروژه فاز ۲ و ۳ توسعه تغليظ ميدوك در دفتر ستاد پروژه شرکت کانی مس

برگزاري جلسه ماهانه پيشرفت پروژه فاز ۲ و ۳ توسعه تغليظ ميدوك در دفتر ستاد پروژه شرکت کانی مس

برگزاري جلسه ماهانه پيشرفت پروژه فاز ۲ و ۳ توسعه تغليظ ميدوك در دفتر ستاد پروژه شرکت کانی مس ضمن بازديد از دفاتر ستادي پروژه توسعه تغليظ ميدوك، جلسه ماهانه پيشرفت پروژه با حضور مدير عامل محترم شركت متمم جناب آقاي مهندس اشجع ،مدیر عامل شرکت کانی مس جناب آقای دکتر حق شناس، مديران محترم طرح و ساير اركان پروژه برگزار گرديد

Previous
Next