بازدید مدیر عامل شرکت کانی مس از نمایشگاه ماینکس

بازدید مدیر عامل شرکت کانی مس از نمایشگاه ماینکس


بازدید مدیر عامل شرکت کانی مس از نمایشگاه ماینکس
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲، بازدید آقای دکتر حق شناس مدیر عامل و آقای دکتر کیمیا قلم قائم مقام مدیرعامل از نمایشگاه ماینکس

Previous
Next