اعضاء هیئت مدیره

فرزین کریمی
رئیس هیئت مدیره

حسنعلی حق شناس
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهرداد صباغی
عضو هیئت مدیره

محمد کیمیا قلم
عضو هیئت مدیره

محمد حسن دهقانی
عضو هیئت مدیره

فهرست