آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تامین غذای پرسنل پروژه کارخانه تغلیظ فاز سه مجتمع مس سونگون شماره مناقصه C60-T-1402-86

دریافت فایل مناقصه لینک مناقصه در ایران تندر